مشاوره تحصیلی – انواع مشاوره تحصیلی مدارس ، کنکور و زبان در نیازیتو

هدف تربیت شکوفا کردن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای آدم است و شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادها، مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست کودکی که پا به مدرسه میگذارد با مشکلات متعددی در زمینههای عاطفی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی مواجه است، که چنانچه در وهلهِ نخست برای جلوگیری و درمان آن اقدامهای جدی صورت نگیرد، ممکن است عواقب وخیمی بدنبال داشته باشد و سلامتی ذهنی وی اختلال یابد. تعلیم و تربیت زمانی درست عملی خواهد شد که دانشآموزان اولاً مشکلات عاطفی که بازدارنده فراگیری است، نداشته باشند و ثانیاً محتوای آموزشی با توجه به اختلافات فردی، تدوین و ارائه شود. از این جهت در فراگیری همواره حضور پاداش و تقویت انگیزه اهمیت بسیاری دارد زیرا فرد ازطریق تقویت انگیزه میتواند به فراگیری بیشتری دست یابد و درغیر این صورت و فقدان انگیزه در موقع افت تحصیلی سبب ترک تحصیل نوجوان خواهد شد. باید متذکر شد والدین در رویایی با افت تحصیلی نوجوانان باید انعطاف پذیر بوده و رفتارهای خشونت آمیزی با وی نداشته باشند و درعوض، موفقیتهای تحصیلی او را تقویت نموده و به او پاداش دهند. برخی از دانش آموزان و خانوادههای آنها مایلند عملکرد بهینه خود را در زمینه تحصیل بهبود ببخشند.

مشاور تحصیلی با دانش؛ با شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان به آنها برای استفاده ی هرچه بهتر از توانایی های بالقوه شان کمک می کند. درمورد اینگونه دانشآموزان کهتعدادشان نیز اندک نیست، مشاور باید علت تنبلی را جستوجو و برای درس خواندن آنها ایجاد انگیزه کند ترغیب کردن به روش های مختلف، ایجاد زمینههای کامیابی برایدانشآموز، تأیید کردن و مجموعا به کار بردن انگیزههای طبیعی میتواند کارساز باشد. بررسی ها نشان می دهد بیش از نوددرصد رتبه های زیر صد کنکور از مشاور کنکور بهره گرفته اند هرچند اغلب آنها بنابه دلایلی داشتن مشاور کنکور را کتمان می کنند. در راه رسیدن به شغل و کار مناسب ، بار ها درگیر سردرگمی می شویم و نمی دونیم که کدام شغل رویایی ماست یا از یک شغل چه چیزهایی می خواهیم. برخی دانشآموزان و خانوادههای آنها مایلند عملکرد خود را در زمینه تحصیل بهبود بخشند این دانشآموزان ممکن است دانشآموزانی میانه و یا قوی باشند بهرحال تمایلدارند روشهایی را بیاموزند و اطلاعاتی مناسب و مفید کسب کنند که کارایی آنها را در زمینه تحصیلی بالا میبرد مشاوره تحصیلی، چنین راهکارهایی را برای اشخاص مهیا میسازد و بر احتمال موفقیت آنها در سطح پیشرفتهتر میافزاید. مشاور تحصیلی خانواده را از ویژگی ها و استعدادهای کمتر دیده شده ی فرزندشان آگاه می سازد و مهارت های لازم برای موفقیت او را به آنها می آموزد.

مشاور تحصیلی با همکاری معلم، خانواده و مسئولان مدرسه میتواند دانشآموزان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگیف روانی و تأمین ثبات عاطفی یاری داده و در نهایت، نیل به اهداف آموزش و پرورش را محقق سازد. همانطور که بالاتر نیز گفته شد، در صورت نارضایتی شما از عملکرد مشاور یا برنامه های درسی ایشان، بر اساس شرایط گارانتی ذکر شده، هزینه واریزی شما بازگشت داده خواهد شد. در امر تحصیل، والدین نقش بسزایی دارند بطوریکه عامل خانواده از عوامل اساسی و مهم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشآموز یا وقوع افت تحصیلی است انگیزهها و علایق تحصیلی دانشآموز در خانواده شکل یافته و به آن جهت داده میشود و گذرگاه برای هدایت آن مهیا میشود خانواده سرعت دانشآموز در وصول به اهداف تحصیلی را تسریع میکند خانوادههای بدون انگیزه و بدون اطلاع و غیرفعال موجب کاهش سرعت پیشرفت دانشآموزان با استعداد میشوند بدین جهت در فرایند مشاوره تحصیلی لزوم انجام مشاوره با والدینضرورت و اهمیت خاصی پیدا میکند از اینرو لازم است والدین و بطور کلی خانواده نیز اطلاعات لازم از ویژگیها و استعدادهای کودکان خود کسب نمایند و شرایط و امکانات مفیدیبرای فرزندانشان مهیا نمایند. عدهای از نوجوانان در مسائل تحصیلی گرفتار شکست میگردند که میتوان گفت مواجهه نوجوان با شکستها و ناکامیها که عموما با بیعلاقگی نسبت به مسائل تحصیلی و کاهش نمرات درسی شروع میشود، افت تحصیلی نام دارد.

به عبارت دیگر والدین میبایست به نوجوان توجه کافی داشته و روحیه اعتماد بنفس او را بیشتر کنند و در وی نسبت به درس خواندن، انگیزه و هدف ایجاد نمایند در غیر این صورت هرنوع رفتار مخالفی در والدین سبب شکست و از میان رفتن اعتماد بنفس وی خواهد شد. مشاوره تحصیلی به دانشآموزان یاری میکند ویژگیها و استعدادهای خود را مناسبتر شناخته و به موارد و خصوصیاتی که به آنها توجه نداشتهاند و یا میزان پرداختن به آنها کمتر بوده، بیشتر توجه نمایند علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینههای مختلف تحصیلی تحکیم کرده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنهارا شناسایی و راهحلهایی برای از بین بردن نواقص ارائه میدهد و بدین گونه دانشآموزان توانایی دارند کارکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته باشند و انتخابهای بهتری انجام دهند و مشکلات محتمل را نیز یرطرف نمایند. همه ما در در طول شبانه روز 24 ساعت وقت داریم و دلیل اینکه بعضی از افراد روز به روز موفق تر می شوند و دست به هرکاری میزنند میتوانند آن را با موفقیت به اتمام برساند و برخی از افراد هیچگاه گام مثبتی رو به جلو بر نمی دارد و همیشه در جای خودشان درجا می زند ممکن است همین برنامه ریزی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید